KOMUNIKAT 2 DLA SYGNATARIUSZY

30.10.2011

 

 

 

Szanowny Panie Profesorze,

 

W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów i korespondencji pragnę poinformować, że zakończyliśmy ważny  etap naszej akcji zmierzającej do zwołania Konferencji Smoleńskiej. Etap ten polegał na skierowaniu apelu do kierowników tych jednostek akademickich, które zgodnie ze swym statutem mają obowiązek krzewienia wiedzy z dziedziny mechaniki i dbania o jej rozwój. Przesyłam w związku z tym 4 następujące pliki.

1.       Kopię listu w sprawie pomocy w zorganizowaniu Konferencji Smoleńskiej, jaki w dniu 24 bm. został rozesłany do pp. dziekanów i dyrektorów. Jest to ten sam list, którego treść została uprzednio przesłana wraz z Komunikatem 1 z dnia 22.09 br. i została przez Pana Profesora zaakceptowana. Załączona kopia jest zaadresowana do prof. Jerzego Banaszka z Politechniki Warszawskiej, lecz stanowi jedynie przykład listu, który jako polecony rozesłany został do wszystkich uczelni państwowych do dziekanów tych wydziałów i dyrektorów tych instytutów, które zawierają w swych nazwach słowo „mechanika”. Sygnatariuszami listu jest 16 przedstawicieli nauk technicznych i ścisłych, których nazwiska i afiliacje znajdują się na drugiej stronie listu. Kopie listów z indywidualnym podpisem każdego z sygnatariuszy znajdują się  w posiadaniu 4 depozytariuszy, którzy swoimi osobistymi podpisami zaręczają zgodność pozostałych podpisów, a których nazwiska i adresy są umieszczone na końcu każdego z listów skierowanych do pp. dziekanów i dyrektorów.

2.       Listę adresatów obejmującą 27 nazwisk z 24 uczelni. Ponieważ żaden z sygnatariuszy nie rozszerzył listy adresatów, jest to lista tożsama z listą przekazaną Panu Profesorowi wraz z Komunikatem 1.

3.       Przesyłam też kopię listu, jaki również w dniu 24 bm. został wysłany do Dyrektora NCBiR prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego. Zgodnie z zapowiedzią z Komunikatu 1 i z treścią listu do dziekanów i dyrektorów list  ten wyraża prośbę o uruchomienie środków NCBiR dla sfinansowania stosownych badań naukowych i pokrycie kosztów organizacyjnych Konferencji Smoleńskiej. List ten podpisało 15 sygnatariuszy, a ich podpisy poświadczają ci sami wspomniani wyżej 4 depozytariusze.

4.       Czwartym załączonym plikiem jest lista kontaktowa wszystkich sygnatariuszy, która umożliwia bezpośredni między nimi kontakt. Została ona utworzona z informacji, jakie sygnatariusze nadesłali w tym celu odpowiadając na Komunikat 1.

Rozesłanie naszego listu do dziekanów i dyrektorów w niczym nie ogranicza innych działań, jakie każdy z nas może podejmować celem doprowadzenia do Konferencji Smoleńskiej. Upływ kilku dni od daty wysyłki listów daje pewność, że adresaci już je otrzymali. Nie będzie więc nietaktem, jeśli informację o listach udostępni Pan Profesor innym osobom mogącym przyczynić się do pozytywnej reakcji adresatów na nasze listy.

Łączę wyrazy szacunku

Piotr Witakowski

 

 

 

 

4 załączniki